Skip to main content
 • BFG

Gwarantowanie depozytów przez BFG

Gwarantowanie depozytów przez BFG

Informacja o obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Dobrzeniu Wielkim są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji w zakresie określonym w tej ustawie. Celem obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów jest zapewnienie klientom banku wypłaty środków w sytuacji, kiedy środki nie mogą być wypłacone od dnia zawieszenia działalności banku.

1. Kto może skorzystać z gwarancji BFG?

Ochroną gwarancyjną są objęte środki zdeponowane przez:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi lecz posiadające zdolność prawną,
 • szkolne kasy oszczędnościowe,
 • pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,
 • rady rodziców

2. Kto nie może skorzystać z gwarancji BFG?

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki zdeponowane przez:

 • Skarb Państwa,
 • Narodowy Bank Polski,
 • banki, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • instytucje finansowe w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
 • firmy inwestycyjne w rozumieniu ww. rozporządzenia 575/2013 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia,
 • osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez odpowiednio bank lub kasę,
 • krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, o których mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające i oddziały towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne i pracownicze towarzystwa emerytalne, o których mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organy władz publicznych innego państwa członkowskiego UE oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

3. Do jakiej wysokości BFG gwarantuje wypłatę środków?

BFG gwarantuje wypłatę 100% środków pieniężnych do wysokości 100 000 euro – kwotę tą przelicza się na złotówki wg kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia postanowienia o upadłości Banku. Gwarancja dotyczy środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach prowadzonych dla jednego deponenta. W przypadku konta wspólnego każdy ze Współposiadaczy korzysta z gwarancji do równowartości 100 000 euro. kwotę tą przelicza się na złotówki według kursu średniego ogłoszenia przez NBP z dnia zawieszenia działalności banku.

4. Jak wygląda wypłata środków gwarantowanych przez BFG?

Procedura wypłaty środków gwarantowanych wygląda następująco:

 • zarząd komisaryczny banku lub zarządca komisaryczny kasy sporządza listę deponentów i nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji przekazuje ją Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
 • Zarząd Funduszu sprawuje bieżącą kontrolę przygotowania listy deponentów przez zarząd komisaryczny banku lub zarządcę komisarycznego kasy;
 • wypłat środków gwarantowanych dokonuje w imieniu i na rachunek Funduszu odpowiednio zarząd lub zarządca komisaryczny, lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Funduszu;
 • zarządowi lub zarządcy komisarycznemu lub podmiotowi, z którym Zarząd Funduszu zawarł umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych, Zarząd Funduszu przekazuje listę wypłat, zawierającą dane niezbędne do dokonywania wypłat;
 • Zarząd Funduszu podejmuje uchwałę, w której określa w szczególności informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych, sposób dokonywania wypłat oraz kwotę stanowiącą sumę środków gwarantowanych przekazaną na wypłaty środków gwarantowanych. Uchwała ta podawana jest do publicznej wiadomości, w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym;
 • Fundusz przekazuje odpowiednio zarządowi lub zarządcy komisarycznemu lub podmiotowi, z którym zawarto umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych kwoty na wypłaty dla deponentów banku lub kasy, co do którego/której nastąpiło spełnienie warunku gwarancji.

Zarząd, zarządca komisaryczny lub podmiot, z którym Zarząd Funduszu zawrze stosowną umowę rozpocznie dokonywanie wypłat środków gwarantowanych zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu, w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji.

5. Czy klienci banku mogą odzyskać również pieniądze niegwarantowane przez BFG?

Tak, deponent, posiadający środki pieniężne, przekraczające limit gwarancji w BFG, ma prawo dochodzić swoich roszczeń na ogólnych zasadach prawa upadłościowego i naprawczego. Środki te stanowią wierzytelność deponenta do masy upadłości banku.

6. W jakim okresie można odebrać środki gwarantowane?

Roszczenia z tytułu gwarancji depozytów przedawniają się po upływie 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl.