Kredyty

Oferta kredytowa w Banku Spółdzielczym w Dobrzeniu Wielkim została stworzona z myślą o ułatwieniu Państwu finansowania zarówno potrzeb bieżących jak i planowanych w przyszłości przedsięwzięć inwestycyjnych.

  • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej tj. m.in. na regulowanie należności, na zapasy o charakterze stałym lub przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej.
  • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielany jest na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, bez określania w umowie obowiązujących terminów i kwot wykorzystania kredytu w postaci transz. Jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy.
  • Kredyt obrotowy rewolwingowy w rachunku kredytowym jest kredytem obrotowym przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Jest on udzielany w formie linii kredytowej, ma charakter kredytu odnawialnego.
  • Kredyt płatniczy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą.
  • Kredyt inwestycyjny udzielany jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu gospodarczego, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe, polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości,, materiałów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację.
  • Kredyt inwestycyjny "Na zakup nieruchomości" przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych polegających na zakupie nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.