WYCOFANIE LIST HASEŁ JEDNORAZOWYCH do autoryzacji przelewów bankowości elektronicznej od 5.05.2019r.

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim uprzejmie informuje, że w celu wykonania zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych ustaw:

1) Od dnia 5 maja 2019r. Bank odstępuje od autoryzacji operyzacji dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej przy użyciu haseł jednorazowych.

2) Do autoryzacji dyspozycji transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej stosowane będą wyłącznie kody SMS.

Informujemy jednocześnie, że aby korzystać aktywnie z usługi bankowości elektronicznej od 5 maja 2019r., należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji przelewów składając dyspozycję w centrali lub oddziałach Banku.

Klienci, którzy korzystają z list haseł jednorazowych kodów autoryzacyjnych mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu tych instrumentów nie dłużej niż do dnia 04.05.209r. włącznie. W/w listy haseł nie spełniają bowiem wymogów przedmiotowej Ustawy dotyczących silnego uwierzytelnienia osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem.